13 часа Rhinolophus ferrumequinum *

Кръвните изследвания включваха пълна кръвна картина, която предоставя важна информация за вида и броя на кръвните клетки. Този тест включва анализ на количеството левкоцити (бели кръвни клетки), който имат бариерно-защитна роля срещу бактериални и вирусни причинители; еритроцити (червени кръвни клетки) в които се съдържа хемоглобин, който участва в пренасянето на кислород от белите дробове до тъканите, както и на въглероден диоксид от тъканите до белия дроб; хематокрит, даващ информация за отношението на обема на еритроцитите спрямо общия обем на кръвта. Бяха изследвани и микроелементи като натрий, калий и хлор в кръвта както и количеството на урея, която е отпаден продукт, който се образува при метаболизирането на белтъците и разграждането им до аминокиселини, и предоставя важна информация за функцията на бъбреците и черния дроб. След изследването на горепосочените показатели бяха направени кръвни натривки, за изследване под микроскоп.

Кръвната картина и кръвната натривка се използват за установяването на вируса на бяс и/или едноклетъчни паразити от типа на трипанозомите, също така дават яснота за здравословното състояние на Rhinolophus ferrumequinum. По време на извършената работа при един от индивидите бяха наблюдавани язви по повърхността на крилната мембрана, които най-вероятно са били причинени от плесента причиняваща болестта бял нос при прилепите. Установяването на този индивид беше случайно, т.к. прилепите вече бяха активни и извършения научен труд имаше за цел да направи широк набор от кръвни анализи.

Заглавието „13 часа Rhinolophus ferrumequinum* “ оказва продължителността на теренните проучвание и лабораторните анализи проведени от Българо-чешкият екип

Pages: 1 2

Образование: Доктор по зоология 2018 - Институт за биологично разнообразие и екосистемни изследвания към БАН, София, България. Магистър по зоология 2011 - Карлов университет в Прага, Факултет по природни науки, Катедра по зоология, Прага, Чехия. Бакалавър по биология 2007 - Софийски университет „Св. Климент Охридски ”, Биологически факултет, София, България 2015 до сега: Член на Българско Пещерно Дружесто (БПД)

skype_profile