13 часа Rhinolophus ferrumequinum *

От 35 известни вида прилепи в Европа в нашата страна се срещат 33, което я прави гореща изследователска точка. Прилепите играят важна роля в баланса на екосистемите и условно могат да бъдат разделени на две големи екологични групи: горски и пещерни. Характерно и за двете групи е, че през зимата изпадат в състояние на вцепенение известно като хибернация, чрез което прекарват този неблагоприятен период. Пещерите са основно място и за вида Rhinolophus ferrumequinum (голям подковонос) като местообитание и укритие в което прекарват зимата в хибернация. Това е причината през зимният период да е забранено посещаването на пещери с прилепни колонии. Заради уникалната си анатомия, физиология и морфология прилепите са обект на различни научни изследвания. В периода 01 – 02.04.2017 г. беше извършена Българо-Чешка полева и научна работа в гр. Ракитово, пещера Лепеница. От чешка страна в нея взеха участие професор Иржи Пикула и доцент Ян Зукал от Ветеринарния и Масариковия университети в град Бърно. От българска страна взеха участие Хелиана Дундарова, асистент и докторант в Института по Биоразнообразие и екосистемни изследвания, Ваньо Гьорев, Стойчо Зарев, спелеолози от Българско пещерно дружество, и Ладислав Цветков, журналист от БТВ. 

Цялата полева работа беше организирана и осъществена под егидата на Българско пещерно дружество и ИБЕИ-БАН. Чешките учени, изградиха  професионална полева лаборатория в близост до пещерата, с необходимото оборудване за извършването на всички необходими анализи, след което прилепите бяха пуснати отново на свобода. За целите на изследването се взеха кръвни проби и натривки от козината, за анализ и установяване на външни и вътрешни паразити от 27 индивида от вида Rhinolophus ferrumequinum (голям подковонос). Направените наблюдения и анализи показаха, че колонията е вече активна и е започнала да се разлита.

bats investigation
Снимка: Ладислав Цветков

Pages: 1 2

Образование: 2003 – 2007: Бакалавър по Биология, Биологически факултет, СУ "Св. Климент Охридски" 2008 – 2011: Магистратура по зоология, Карлов университет, Прага, Чехия 2012 до сега: Докторант и асистент по зоология в Института по Биоразнообразие и Екосистемни Изследвания – БАН, София, България 2015 до сега: Член на Българско Пещерно Дружесто (БПД)

skype_profile