Автор: Хелиана Дундарова

Образование:
Доктор по зоология 2018 - Институт за биологично разнообразие и екосистемни изследвания към БАН, София, България.

Магистър по зоология 2011 - Карлов университет в Прага, Факултет по природни науки, Катедра по зоология, Прага, Чехия.

Бакалавър по биология 2007 - Софийски университет „Св. Климент Охридски ”, Биологически факултет, София, България

2015 до сега: Член на Българско Пещерно Дружесто (БПД)

Пещерите са основно място и за вида Rhinolophus ferrumequinum (голям подковонос) като местообитание и укритие в което прекарват зимата в хибернация. Заради уникалната си анатомия, физиология и морфология прилепите са обект на различни научни изследвания.

Здравейте любопитковци от днес всяка седмица ще дискутираме новостите и клюките в света на науката, подземния и надземния живот. Направеното изследване е част от проекта за изследване на разпространението на Proteus anguinus, чрез вземане на ДНК от околната среда, ко финансирано от Critical Ecosystem Partnership Fund, BirdLife International and DOPPS – BirdLife Slovenia (CEPF GEM No. 45) и Norway Grants Slovenia (EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014: SI03-EEA2013/MP-17).