Стратегия

Стратегия – ПРОЕКТНО-НАСОЧЕНА ДЕЙНОСТ

В тази дейност участие ще вземат всички реални членове, както и външни експерти, симпатизиращи и желаещи да вземат участие в съответните инициативи. Ще се работи на проектен принцип, изразяващ се най-схематично в: 1/ проучване на необходимостта от такъв тип дейност, 2/ изграждане на работен екип, 3/ разработвене на идеята, 4/ задаване на количествени параметри, 5/ изготвяне на обективни критерии за оценка, и 6/ последващо устойчиво развитие на индивидуалният, или екипен проект.

Дейностите са са главно в четири направления:
1/ Популяризация на пещерното дело, и пещерите пред обществеността:

Организиране на пътуващи тематични изложби;
Организиране на срещи с изтъкнати пещерняци и спелеолози, спасителни отряди, презентации, беседи, прожекции на филми и други; Конференции след по-големи прояви в страната и чужбина.
Взаимодействие със средствата за масово осведомяване. Сътрудничество с регионални и национални медии.
Поддържане на официалния сайт на БПД, включително и страницата му във Фуйсбук с актуална информация отразяваща дейността му.
Участие в конкурси от типа „Пещерите и ние“;
Издаване на електроннен годишник отразяваш дейността на основата на направени по време на конгреса презентации и други постъпили материали.
Участие в различни конкурси и фестивали у нас и извън страната, като например „Международния фестивал на планинарското кино“ в Банско.

2/ Проучване, изследване, картиране и документиране на пещерите и подземните кухини:
Приемане на програма за проучване на пещерите на основата на съществуващата информация за известни, но не детайлно изследвани и картирани пещери включително на обекти които следва да бъдат прекартирани.
Организиране на изследователската дейност на основата на годишни календарни планове за проявите.
Разработване на стратегия за създаване на съвременна ГИС – база данни на карстовите райони, естествените и изкуствени пещери и обекти в България, и в извънграничните региони в които Дружеството е имало активности.

3/ Опазване на пещерите:

Създаване на Комисия по опазване на пещерите, чиято крайна и по-дългосрочна цел да бъде, в сътрудничество със сродни организации, да разработи проектозакон в това направление и да го внесе от името на максимален брой заинтересувани организации за одобряване в Народното събрание на Република България.
4/ Развиване на стопанска дейност и търсене на допълнителни пътища за финансиране на Дружеството:

Всички законови действия в направлението са позволени и желателни!

_

Pages: 1 2 3 4