Стратегия

СТРАТЕГИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ПЕЩЕРНО ДРУЖЕСТВО

Стратегия на БПД е разгърната в три основни направления:

 • вътрешна дейност;
 • външна дейност;
 • проектно насочена /развойна/ дейност.

Стратегия – ВЪТРЕШНА ДЕЙНОСТ

По това направление ще работят всички членове на дружеството, но организацията и контрола ще се осъществяват от ръководните органи. Основните и водещи принци на дейността ще са прозрачност, толерантност и плурализъм. Всеки реален член на дружеството ще има равен вот в изграждането и в планирането. Основните насоки в тази дейност са следните:

1/ Разпределение на дейностите между членовете на Управителния съвет по различните направления.

2/ Приемане на колективни и индивидуални членове:

. пещерняци от несъществуващи вече кубове;
. пещерняци от съществуващи кубове;
. специалисти, занимаващи се с проблеми свързани с предмета на дейност на дружеството;
. съществуващи формални и неформални сдружения на пещерняци (пещерни клубове и групи).

3/ Осъществяване на срещи и подписване на договори и споразумения за сътрудничество със организации като:

Националният музей за земята и хората;
Лабораторията по карстология при Института по геофизика;
Групата за изследване и защита на прилепите при НПМ и БАН;
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН;
Българското дружество за защита на птиците;
Националният природонаучен музей;
Зелени Балкани;
Регионални исторически музеи;
Музей за история на София;
Национални и природни паркове и резервати;
Геоложки и археологически институти;
МОСВ, МРРБ, МО;
Други правителствени и неправителствени формирувания, с които Дружеството има общи интереси.

4/ Създаване на помощни комисии по основните направления на интересите и дейността на Дружеството:

– Комисия по информатика, с няколко подкомисии:

 • Картотека на естествените подземни обекти в България;
 • Картотека на изкуствените подземни обекти в България (спелестология) ;
 • Информационен масив с публикации, презентации, филмови материали и др от дейността на дружеството в България;
 • Информационен масив и картотека на материалите отразяващи дейността на дружеството извън България;
 • Комисия по проучването на естествените пещери;
 • Комисия по проучването на изкуствените пещери;
 • Комисия по леководолазната дейност;
 • Комисия по обучението на кадри;
 • Комисия по пещерно спасяване;ю
 • Комисия по връзки с обществеността, PR и HR;
 • Комисия, за обучение на млади пещерняци и популяризиране на пещерното дело в училищата;
 • Комисии за други дейности, според нуждите на дружеството.

5/ Създаване на нормативни уредби за дейността на дружеството (вътрешни правилници и други) според нуждите на дружеството:

1. Създаване и приемане на срочни (1, 2, или 3 – годишни) план-програми за развитие.
2. Организиране на годишен конгрес на дружеството по системата „3 в 1“ : общо събрание, презентиране на извършени от членовете на Дружеството дейности, книжарница, пещерни активности (прониквания, проучвания и пр.);
3. Организиране на тематични курсове за обучение, семинари и работни срещи, технически прегледи, самостоятелно и съвместно с други организации.
4. Подпомагане и обучаване на членове на други организации, извършващи сходни дейности.

Pages: 1 2 3 4