УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИ ДАННИ

С настоящото Българско Пещерно Дружество Ви предоставя информация относно обработването на Вашите лични данни във връзка със сключване, обслужване, изпълнение на задължения и уреждане на договори и/или друго запитване към „Българско Пещерно Дружество“.

-Личните данни, които обикновено се обработват са следните:

– Имена: име, презиме и фамилия;

– Контакти: електронна поща, адрес за кореспонденция и телефон;

– Адрес: постоянен или настоящ;

-Данни, предоставяни през интернет страницата на дружеството сайт bgcave.org
-Информация за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес при посещение на интернет страницата ни.

-Обработването на Вашите данни е необходимо за сключване, обслужване, изпълнение на задължения и уреждане на договори, рекламации и гаранции.

Българско Пещерно Дружество може да обработва Вашите данни за целите на маркетингова комуникация, включително за целите на директния маркетинг, въз основа на изрично Ваше съгласие.

Обработването на Вашите лични данни, свързани с Ваши искания, жалби, молби или други запитвания към нас, се извършва въз основа на недвусмисленото съгласие, изразено от Вас чрез попълване на съответна форма.

-Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на администриране на правоотношенията ни , както и в определни случаи да отговорим на Ваше искане, жалба, молба или друго запитване към Българско Пещерно Дружество, включително но не само за целите на:

– Обработване и отговор на Ваше искане, жалба, молба или друго запитване към Българско Пещерно Дружество

– Подобряване качеството на предоставяните услуги;

– Обработване на претенции по повод настъпване на рекламации.

– Защита на легитимния интерес на Българско Пещерно Дружество в случай на евентуален спор;

– Изпълнение на законови изисквания.

– За маркетингова комуникация и целите на директния маркетинг;

Българско Пещерно Дружество ЕООД зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно Българско Пещерно Дружество да разкрие Ваши лични данни на следните лица:

– Държавни и общински органи – в изпълнение на своите законови задължения, Българско Пещерно Дружество може да бъде задължен да разкрие лични данни при изрично указание на държавни или общински органи;

– Българско Пещерно Дружество съхранява отделните документи, които администрира за целите на изпълнение на задължения по договори и рекламации и за изпълнение на законови задължения.

За по-подробна информация относно сроковете за съхранение на всички документи, които Българско Пещерно Дружество обработва, или може да се обърнете към Българско Пещерно Дружество на телефон , електронна поща [email protected] и да поискате копие от Правилата.

– При спазване на българското законодателство и общото законодателство на ЕС, Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от Българско Пещерно Дружество :

1. Да получите достъп до Вашите личните данни, които Българско Пещерно Дружество обработва и да получите копие от тях;

2. При непълнота или неточност в данните, които .„Българско Пещерно Дружество обработва, личните Ви данни да бъдат коригирани;

3. Да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това. Такива случаи са ако е постигната целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните Ви се обработват незаконосъобразно и други;

4. В определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;

5. В случаите, когато данните Ви се обработват на основание на легитимен интерес (изброени по-горе в това Уведомление), можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни на това основание;

6. Да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат;

7. Да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.

Също така имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни , когато са налице съответните предпоставки за това.

С приемане на настоящето Уведомление за поверителност, Вие ни давате съгласие да обработваме Вашите лични данни за посочените по-горе цели.